Thursday, November 03, 2005

 

死火....有 d 乾塘

乾塘...唔係指我荷包....係指可以同女朋友去o既地方...

every thursdays, 當我知道我呢個星期6/日會去拍拖時, 我就會開始plan定去邊同做乜....拍拖大半年, 死火, 開始覺得冇咩街未去過, 冇咩 mall 未行過咁.....睇戲, 睇太空館未唔係成日可以去做, 都要有o野o岩睇先得....有時問d fd拍拖多數去邊, surprisingly, 佢地通常都會同我講....一係佢來o下我屋企, 一係我去o下佢屋企咁....唉~ 可惜呢樣野唔可以apply落我個case 度~

真係有d諗到煩, 係就係想見, 話就話做咩都冇問題, 但問題就係我係一個唔鍾意成日來來去去都係果幾樣o既人....所以真係唔知去邊同做乜好呀!!!


Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?